Публічна оферта

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №12/12-1

м. Харків«12» грудня 2016 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «КВАДРО-СЕРВІС» (далі — Оператор), в особі директора Корнілова Олексія Олександровича, який діє на підставі Статуту, даною публічною Офертою пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (далі — Користувач) укласти Договір про надання послуг (далі – Договір) на викладених в цій Оферті умовах.

1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Оператор авторизованого електронного майданчика (Оператор) - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика.

1.2. Користувач - учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт.

1.3. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.4. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України і може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до всіх його умов в цілому шляхом акцепту даної Оферти.

1.5. В разі незгоди з будь-яким пунктом Договору Оператор пропонує відмовитися від будь-яких дій, необхідних для акцепта даної Оферти і укласти персональний договір на окремо обговорених з Оператором умовах.

1.6. Оператору належить Електронний майданчик TENDERMASTER, доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет за адресою: http://tendermaster.com.ua (далі – Електронний майданчик).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Оператором послуг з реєстрації Користувача, автоматичного розміщення, отримання і передачі інформації та документів під час проведення процедур публічних закупівель (далі - Послуги) на Електронному майданчику, який знаходиться за веб-адресою https://tendermaster.com.ua (далі — Веб-сайт), відповідно до обраних та оплачених Користувачем тарифів Оператора, які знаходяться за адресою https://tendermaster.com.ua/page/pricing (далі – Тарифи).

2.2. Приймати участь у закупівлях Користувач зможе після проходження процедури реєстрації та авторизації на Електронному майданчику у спосіб передбачений Регламентом.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір є укладеним з моменту акцепту Оферти Користувачем. Акцепт оферти здійснюється шляхом попередньої оплати Користувачем Послуг Оператора.

3.2. Укладаючи Договір, Користувач підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору, а також погоджується з умовами і зобов`язується виконувати Політику конфіденційності розміщену за адресою https://tendermaster.com.ua/page/privacy_policy і Регламент, який знаходиться за адресою https://tendermaster.com.ua/page/regulations.

3.3. Оператор на вимогу Користувача надіслану на електронну пошту info@tendermaster.com.ua може надати йому Договір у паперовому вигляді.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Надання послуг за цим Договором є оплатним. Ціна Договору становить вартість усіх Послуг, наданих Оператором та оплачених Користувачем згідно з Тарифами.

4.2. Тарифи на Послуги за цим Договором можуть змінюватись Оператором в односторонньому порядку шляхом внесення змін до Регламенту відповідно до розділу 11 Регламенту.

4.3. Надання Послуг Користувачу відповідно до дійсного Договору здійснюється на умовах 100% передплати шляхом списання грошових коштів з балансу Користувача (сервіс автоматизованого робочого місця Користувача, що відображає рух грошових коштів Користувача, що надійшли на рахунок Оператора як аванс та які можуть бути використані як оплата послуг Оператора) в момент подання тендерної пропозиції.

4.4. Подання Користувачем тендерної пропозиції та надання Оператором Користувачу Послуг здійснюються за умови наявності на балансі Користувача грошових коштів у розмірі, не меншому ніж розмір плати передбачений Тарифами.

4.5. Оплата рахунку Оператора здійснюється безпосередньо Користувачем зі свого поточного рахунку та є належним способом ідентифікації Користувача в якості “Учасника” в електронній системі закупівель. До моменту ідентифікації особи Користувача, останній не має права приймати участь у процедурах закупівлі.

4.6. Поповнення балансу Користувача здійснюється шляхом:

4.6.1. оплати виставленого Користувачем рахунку;

4.6.2. оплати платіжною карткою Visa чи Mastercard.

4.7. Користувач має право на повернення грошових коштів, сплачених авансом, і не використаних ним для оплати Послуг Оператора на момент такого повернення. Грошові кошти повертаються Оператором в безготівковому порядку за письмовою заявою Користувача, надісланою на електронну пошту Оператора accountant@tendermaster.com.ua в якій Користувач має вказати банківські реквізити для повернення. Повернення грошових коштів здійснюється в строк не більше ніж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня отримання Оператором відповідної заяви Користувача. З суми, що належить до повернення вираховуються витрати на ведення справи Користувача, що становлять 35% (тридцять п'ять) від суми повернення.

4.8. У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, плата, отримана Оператором за подання такої пропозиції, повертається Користувачу. У такому випадку сплачені Користувачем грошові кошти за подання такої тендерної пропозиції повертаються Оператором на баланс Користувача. У разі, коли пропозиції Користувача було відхилено, плата, отримана Оператором за її подання, не повертається Користувачу.

4.9. Акт прийому-передачі наданих послуг (далі — Акт) складається Оператором в односторонньому порядку до 10 (десятого) числа поточного місяця на загальну суму коштів, що списані з балансу Користувача у попередньому місяці, і не підлягають поверненню на його баланс у випадках передбачених цим Договором та надсилається Користувачу на електронну пошту вказану при реєстрації для погодження. В разі ненадходження від Користувача протягом 2 (двох) робочих днів заперечень, Оператор надсилає Акт у двох екземплярах поштовим зв’язком на адресу вказану в реєстраційній формі Користувача. Користувач зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів підписати Акт та повернути один екземпляр Оператор.

4.10. До фактично наданих Оператор послуг не відноситься плата за подання Користувачем тендерної пропозиції на торги, за якими не вичерпано можливість відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися.

4.11. Послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі, якщо протягом 2 (двох) робочих днів з моменту відправлення Оператором Акта на електронну пошту Користувача не надані обґрунтовані заперечення.

4.12. Обмін первинними документами між Користувачем та Оператором може забезпечуватись засобами системи електронного документообігу «М.Е.Doc» в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису.

4.13. У випадку згоди Користувача на обмін первинними документами через засоби систем електронного документообігу в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, Користувач надсилає лист про свій намір на електронну адресу Оператора: accountant@tendermaster.com.ua. Подальше узгодження переходу на обмін документами в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису відбувається у порядку визначеному законодавством.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Оператор зобов’язується:

5.1.1. Надавати Послуги відповідно до рівня акредитації Електронного майданчика.

5.1.2. Забезпечувати безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу, зокрема, можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією про проведення закупівлі між електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого органу, за умов безперебійного функціонування веб-портала Уповноваженого органу;

5.1.3. Забезпечувати захист інформації щодо публічних закупівель та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист має забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

5.1.4. Надавати консультаційну та технічну підтримку Користувачу в робочі дні з 09:00 до 17:00 за київським часом.

5.1.5 Своєчасно повідомляти Користувача про зміни Регламенту, включно з усіма додатками до нього, та/або цього Договору шляхом розміщення на Веб-сайті.

5.2. Оператор має право:

5.2.1. Вимагати від Користувача усунення порушень умов цього Договору та Регламенту.

5.2.2. У випадках порушення Користувач положень Регламенту, та/або умов цього Договору, включаючи, але не виключно: порушення умов оплати, надання та поширення інформації, невиконання обов’язків та застережень, передбачених цим Договором тощо та/або у випадках, передбачених діючим законодавством України, Оператор має право застосовувати до Користувача та/або уповноважених представників Користувача заходи фінансового та/або технічного впливу, в тому числі шляхом відключення або технічного блокування доступу Користувача до Системи.

5.2.3. Достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором та/або Регламентом.

5.2.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до даного Договору. Повідомлення про внесення змін та доповнень до Договору, а також змінена редакція Договору розміщуються в мережі Інтернет за адресою: http://tendermaster.com.ua.

5.2.5. Оператор залишає за собою виключне право без будь-яких зобов'язань перед Користувачем, змінювати або припиняти функціонування Електронного майданчика або видаляти (тимчасово або остаточно) дані, надані Користувачем.

5.2.6. Оператор має право здійснювати інформаційні розсилки іншим користувачам Системи, з використанням інформації про товари та послуги, наданої Користувачем, а також використовувати її в рекламних цілях.

5.2.7. В разі отримання від третіх осіб повідомлень про порушення Користувачем прав інтелектуальної власності під час користування Системою, Оператор має право самостійно видалити з Системи спірну інформацію.

5.2.8. Оператор має право на власний розсуд і без згоди Користувача передати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам. У такому випадку, цей Договір зберігає свою дію для Користувача, а права і обов'язки Оператора переходять до правонаступника.

5.3. Користувач зобов’язується:

5.3.1. Ознайомитись з Регламентом та Політикою конфіденційності та дотримуватись їх вимог.

5.3.2. Здійснювати оплату відповідно до умов цього Договору.

5.3.3. Не передавати логін та пароль доступу до власного особистого профілю (кабінету), забезпечити доступ до нього виключно уповноважених осіб.

5.3.4. У відповідності з цим Договором Користувач зобов’язаний надати Оператору інформацію (документи), необхідну для ведення бухгалтерського та податкового обліку Оператора. Користувач зобов’язаний надавати на вимогу Оператора необхідні документи та інформацію (в т.ч. завірені копії в паперовому вигляді) та підтримувати зазначену інформацію у актуальному стані.

5.3.5. В разі незгоди Користувача із внесеними Оператором до Договору змінами та доповненнями, Користувач зобов’язаний припинити використання Електронного майданчика з дати набуття чинності такими змінами. Продовження використання Користувачем Електронного майданчика після оприлюднення зміненої редакції Договору розуміється як прийняття Користувачем усіх умов нової редакції Договору.

5.4. Користувач має право:

5.4.1. Використовувати Електронний майданчик в рамках виконання цього Договору та вимагати від Оператора усунення порушень умов цього Договору в разі їх обґрунтованої наявності.

5.4.2. Вимагати від Оператора дотримання умов даного Договору.

5.4.3. Звертатися до Оператора у разі необхідності за консультаційною та технічною підтримкою в робочі дні з 09:00 до 17:00 за київським часом.

5.4.4. Запитувати у Оператора інформацію (документи), необхідну для ведення бухгалтерського та податкового обліку Користувача.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

6.4. Користувач не несе відповідальність за невчасне оновлення даних, пов’язане із нерегулярною роботою веб-портала Уповноваженого органу.

6.5. Оператор не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути заподіяна Користувачу та/або третім особам у разі невиконання або неналежного виконання Користувачем умов цього Договору та чинного законодавства України під час користуванням Електронним майданчиком.

6.8. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо доведуть, що таке невиконання сталося внаслідок форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які не існували під час укладення цього Договору, виникли незалежно від волі Сторін, про виникнення яких Сторони не могли знати та дії яких Сторони не могли перешкодити за допомогою засобів та заходів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та очікувати від Сторони.

7.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини як пожежі, землетруси, війни, воєнні дії, блокади, епідемії, страйки, стихійні лиха, пожежі, землетруси, війни, воєнні дії, заборонні заходи міжнародних організацій, органів державної влади та управління, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками та інші обставини що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

7.4. Термін виконання зобов’язань за цим Договором відкладається при виникненні обставин, визначених в п.п. 7.1-7.3. на час, протягом якого останні будуть діяти.

7.5. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та виявилася внаслідок цього неспроможною виконувати зобов’язання за цим Договором, зобов’язана не пізніше ніж за 3 календарні дні з моменту їх виникнення, в письмовій або усній формі проінформувати про це іншу Сторону. Несвоєчасне інформування про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини.

7.6. Підтвердженням наявності обставин непереборної сили є довідка, видана компетентними органами державної влади України або компетентними підприємствами, установами, організаціями за місцезнаходженням Сторони, яка була піддана дії обставин непереборної сили.

7.7. У випадку, якщо обставини, зазначені у п.п. 7.1-.7.3. цього Договору, за умови їх підтвердження у відповідності з п.п. 7.5-7.6. цього Договору, тривають більше 2 (двох) календарних місяців, кожна із Сторін, має право виступити з ініціативою про припинення цього Договору на підставі ст. 607 Цивільного кодексу України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори, що виникли у зв’язку з виконанням даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

8.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами всі спори розглядаються в судовому порядку у відповідності з законодавством.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

9.1. Акцепт Оферти Користувачем, здійснений відповідно до п. 3.1. Оферти, зумовлює укладення Договору на умовах Оферти.

9.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) календарний рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язання за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається пролонгований на кожний наступний рік.

9.3. Дія цього Договору достроково припиняється:

9.3.1. за взаємною згодою Сторін — у будь-який час;

9.3.2. Оператором у разі невиконання Користувачем своїх зобов’язань за цим Договором;

9.3.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

9.4. Оператор вправі розірвати цей Договір шляхом надсилання Користувачу електронного повідомлення про розірвання Договору з ініціативи Оператора письмового повідомлення не менше як за 10 (десять) робочих днів до дати розірвання. Дія Договору та використання електронних профілів Користувача та/або його уповноважених представників припиняються з дати та часу, зазначених Оператором у такому повідомленні

9.5. Користувач вправі розірвати Договір, шляхом надсилання Оператору відповідного електронного повідомлення не менше як за 10 (десять) робочих днів до дати розірвання. У цьому випадку дія Договору та використання електронних профілів Користувача та/або його уповноважених представників припиняються з моменту реєстрації Оператором повідомлення Користувача про припинення Договору.

9.6. Розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його розірвання.

9.7. В разі, коли на момент розірвання Договору на підставі п.п. 9.3.2. Договору баланс Користувача має позитивний залишок, грошові кошти повертаються в порядку, передбаченому п.4.7 цього Договору.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

10.1. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться за веб-адресою Актуальна діюча редакція Договору

10.2. Оператор вправі в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору.

10.3 Оператор, з метою ознайомлення Користувача зі змінами оприлюднює зміни в Договір шляхом розміщення оновленого Договору на Веб-сайті, а також повідомляє про це в Розділі “Новини” Веб-сайту.

10.4. Дані зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленого Договору на Веб-сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

10.5 Користувач, у разі незгоди з оновленим положеннями Договору, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово та/або електронною поштою протягом 10 (десяти) робочих днів з дня внесення змін та припинити використання Електронного майданчика. Фактичне використання Користувачем Електронного майданчика означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору.

10.6. Оператор не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку та в строки, установлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Користувачем.

10.7. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що акцептували дану Оферту, у тому числі, на тих, що акцептували Оферту раніше дати набрання чинності змін до Договору.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Весь обмін інформацією за цим Договором, включаючи виставлення рахунків на оплату, надання Актів, надання повідомлень щодо зміни/припинення цього Договору, тощо, здійснюється шляхом обміну електронними повідомленнями за адресою Оператора, вказаною у розділі 12 цього Договору та адресою Користувача, зазначеною ним під час заповнення реєстраційної форми на Електронному майданчику.

11.2. Оператор гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору.

11.3. Користувач розуміє та погоджується, що уся інформація про нього та про його пропозиції буде відкритою для необмеженого кола осіб, окрім інформації, що обґрунтовано визнана конфіденційною.

11.4. Користувач гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору та що вказав достовірні дані при реєстрації в якості Учасника на Веб-сайті і при оформленні платіжних документів при оплаті Послуг.

12. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ТОВ “КВАДРО-СЕРВІС”

61052, м. Харків, вул. Маліновського, 3

Код ЄДРПОУ 22608469

ІПН 226084620331

Для оплати за виставленими рахунками

п/р 26004620891100 в ПАТ “УкрСиббанк”

МФО 351005

Для оплати за допомогою платіжних карток Visa/Mastercard

п/р 26006555115 в АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”

МФО 380805

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

 

laoder

Будь ласка, зачекайте...